X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום רביעי, ט' בסיון תשע"ח,
23 במאי 2018
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
מרכז המידע פתוח
בימים ב', ג', ד', ה'
בשעות 16:00-08:30
ביום א'
בשעות 16:00-12:00

טלפון: 03-6901450
לפרטים נוספים
גישה מרחוק לסגל מכון מופ"ת
הכניסה למאגרי המידע ולכתבי העת מתבצעת באמצעות שם המשתמש וסיסמת הדואל של מכון מופ"ת.
לפרטים נוספים אפשר לפנות למרכז המידע:

לקט מאמרים תקופתי

לעדכון חודשי הקלידו כתובת דואל הרשם

קול קורא

קול קורא להגשת עבודות דוקטורט בחינוך למרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת.
אנו במכון מופ"ת מזמינים את מורי המורים לשלוח את מחקריהם אלינו לכתובת meyda@macam.ac.il.
לפרטים נוספים לחץ/י כאן

מכללות

מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת

מספק שירותי מידע בתחומי הכשרת מורים, הוראה וחינוך. במרכז המידע קיים אוסף ייחודי של דו"חות מחקר, עבודות דוקטורט, כתבי עת אקדמיים בתחום החינוך, מאמרים וספרים המשקפים מתודולוגיות חדשות בחינוך. כמו כן קיימת גישה מתוך מרכז המידע למאגרי מידע חיצוניים מובילים בתחום החינוך.

פריט החודש

06.05.18
הוראה ומחקר
סקירה זו עוסקת בתפקידי המדריכים הפדגוגיים במודלים נבחרים להכשרת מורים במגוון ארצות: אירלנד, ארצות הברית, הולנד, ישראל, סינגפור ושוודיה. ראוי לציין כי מודלים אלו נבחרו כמודלים מייצגים של מגוון שותפויות בין האקדמיה והשדה, והם מדגישים את התפקידים הזהים והשונים של המדריכים הפדגוגיים בכל אחת מן המדינות הנבחרות. ההדרכה הפדגוגית היא תהליך בין-איש מתמשך שבו אנשים מיומנים (מדריכים פדגוגיים [supervisors; teacher educators]) משמשים כ"מורי דרך" להוראה ומסייעים לאנשים מיומנים פחות (מתכשרים להוראה) לפתח התנהגות של מורים וזהות מקצועית. המדריכים הפדגוגיים פועלים כמתווכים בין התאוריה הנלמדת באקדמיה והניסיון המעשי הנרכש בהתנסות המעשית (פרקטיקום או התנסות קלינית), מסייעים למתכשרים ברכישת המיומנויות הנדרשות לתפקיד המורה, מעניקים תמיכה בקידום המתכשרים ומעודדים צמיחה אישית ומקצועית של המתכשרים. ברוב תוכניות ההכשרה למורים, מורי מורים מטעם המוסד המכשיר מלווים את המתכשרים להוראה באמצעות תצפיות ומשובים. הליווי הוא חלק בלתי נפרד מן הפרקטיקום של המתכשרים להוראה, והוא נעשה בתקופת הלימודים בפרקי זמן משתנים, בהתאם לתוכניות הלימודים השונות. מטרת ההדרכה הפדגוגית היא לתמוך במתכשרים, כדי שיהיה אפשר לבצע את ההתאמות הדרושות להם בעבודתם, לשפר את עבודתם לאורך זמן ולעודד שימוש בכלים רפלקטיביים תוך חקירה והדרכה והצבת אתגרים מספקים. בשנים האחרונות המדריכים הפדגוגיים אחראים על תחומי הכשרה נוספים: הכשרת עמיתים, יצירת קהילות לומדות, פיתוח תרבות בית ספרית, מחקר ומנהיגות חינוכית. עם זאת, כפי שעולה מן המודלים שנסקרו כאן, יש צורך ביצירת מסגרת להכשרה מסודרת בהדרכה פדגוגית ובהגדרת התפקידים השונים באופן מאורגן, כולל חלוקת תחומי האחריות בין המדריכים פדגוגיים ובין מנחים מומחים אחרים בפרקטיקום, למשל, המורים המכשירים.

חדש במרכז המידע

לפריט המידע
6.05.18
מאגר שאילתות
חלופות בהערכה
לפריט המידע
6.05.18
מאגר כינוסים
ECER Conference : Inclusion and Exclusion. Ressources for Educational Research
לפריט המידע
6.05.18
למידה, הוראה ומחקר
מדריכות מורים מתארות את מאפייני ההדרכה ואת דמות המדריך הטוב ותפקידיו
לפריט המידע
6.05.18
למידה, הוראה ומחקר
בחינת התרומה של שלוש מתכונות של הוראה ולמידה להישגי תלמידים בבית ספר יסודי
לפריט המידע
6.05.18
למידה, הוראה ומחקר
תהליכי אי-ודאות בלמידה לצורך הבנה