X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום שישי, ה' בתשרי תשפ"ג,
30 בספטמבר 2022
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במוסדות המכשירים מורים בלבד.
השירות במרכז הידע האקדמי יינתן באופן מקוון בלבד. אין קבלת קהל.

לקט מאמרים תקופתי

לעדכון חודשי הקלידו כתובת דואל הרשם

כתבי עת

כתבי עת אלקטרוניים בתחום הכשרת מורים וחינוך, הכוללים את תקצירי המאמרים וכן את גרסת הטקסט המלא. הגישה למאמרים בטקסט המלא אפשרית במרכז המידע בלבד.
Journal of Teacher Education
כתב-עת זה עוסק במדיניות, פרקטיקה ומחקר בהכשרת מורים, ומספק פורום לחשיבה, מדיניות ומעש בנושאים הקשורים להכשרת מורים.

עורכים: Jennie Whitcomb, Hilda Borko, Dan Liston.
תדירות: חמש פעמים בשנה החל משנת 1950.
כתב עת שפיט.
גישה ממרכז המידע
Teachers and Teaching: Theory and Practice
כתב-עת זה מספק נקודת מבט בין-לאומית ומקומית לפרסומי מחקר על מורים ועל הוראה, ומתמקד בחשיבה של מורים. כתב-העת מפרסם מחקרים בגישות איכותניות וכמותיות מארצות ומתרבויות שונות, העוסקים בהקשרים חברתיים, פוליטיים והיסטוריים של ההוראה כפרופסיה.

תדירות: שש פעמים בשנה, החל משנת 1995.
כתב עת שפיט.
גישה ממרכז המידע
The Teacher Educator: a teachers college publication
כתב-עת זה הינו כתב העת הרשמי של ארגון מורי מורים של אינדיאנה, ארה"ב. כתב-העת מתמקד בנושאי מחקר ותוכניות חדשניות ועדכניות, לפיתוח ההכשרה להוראה ולקידום פרופסיונאלי.

עורכים: Cassady Jerrell, Mullen Laurie.
תדירות: ארבע פעמים בשנה, החל משנת 1967.
כתב עת שפיט.
גישה ממרכז המידע
Studying Teacher Education: A journal of self-study of teacher education practices
זהו כתב-עת שפיט, בינלאומי, שמקדם בברכה מאמרים בנושאי מחקר ופרקטיקה בחינוך ובהכשרה להוראה. כתב-העת מאפשר הזדמנויות לפרסום מחקרים אמפיריים ותיאורטיים התורמים להבנה מעמיקה של פרופסיות בתחום החינוך וההכשרה להוראה.

עורכים: Tom Russell, John Loughran.
תדירות: פעמיים בשנה, החל משנת 2004.
גישה ממרכז המידע
Journal of Jewish Education
כתב-עת מוביל בתחום החינוך היהודי מזה כשבעים שנה. עוסק במחקר אודות החינוך היהודי, בתוכניות לימודים והוראה, בהכשרת מורים, בזהות יהודית מתקדמת, בהיסטוריה ובפילוסופיה יהודית ובקשר בין התכנים מעולם החינוך היהודי לבין החינוך הכללי.

עורכים: Michael Zeldin, Alex Pomson.
תדירות: ארבע פעמים בשנה החל משנת 1929.
כתב עת שפיט.
גישה ממרכז המידע
Professional Development in Education
כתב-עת שפיט, בין-לאומי, שמתפרסמים בו מאמרים מקוריים בנושאים העוסקים בהתפתחות מקצועית מתמשכת במובן הרחב: הכשרה ראשונית, כפי שהיא משפיעה על הכניסה להוראה, הנחיה וליווי, למידה מקצועית, ניהול ומנהיגות, ניתוח מדיניות מקומית, אזורית ולאומית, שירותי תמיכה והנחיה, וארגונים מתפתחים התומכים בקידום התפתחות מקצועית.

תדירות: ארבע פעמים בשנה, החל משנת 1974.
גישה ממרכז המידע
Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies
כתב עת זה עוסק בענייני מורים והוראה והכשרה בהוראה מנקודת מבט בינלאומית או בהקשר הבינלאומי, כתב העת מקדם בברכה מגוון גישות ופרדיגמות, והוא פתוח לקבלת ניתוחים אמפיריים ותיאורטיים שונים. כתב העת שואף להגביר תיאוריה, מחקר, ופרקטיקה בתחומי ההוראה וההכשרה בהוראה באמצעות פרסום מחקרים מקוריים שעוברים שיפוט מדעי.

עורכים: Jean Clandinin and Mary Lynn Hamilton.
תדירות: שמונה פעמים בשנה החל משנת 1985.
גישה ממרכז המידע
Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning
זהו כתב עת בינלאומי שפיט, המשמש מקור להחלפת מידע בכל תחומי החונכות וההנחיה. כתב העת מתמקד בחונכות, הנחיה ושותפות בחינוך, כולל הוראה באמצעות פורמטים מקוונים. כתב העת מקדם בברכה מחקרים איכותיים, ברוח פילוסופית, סוציו-פוליטית ויצירתית. לכתב העת עניין מיוחד בהיבטים השוואתיים של חונכות הנחיה ושותפות ובטכניקות בהן נעשה שימוש ברחבי העולם. לכתב העת מתקבלים מחקרים אמפיריים או ביקורתיים, שתורמים לידע בתחום, וזמינים לקהל בינלאומי. על החוקרים לשקול רלוונטיות ללמידה במצבים הקשורים למערכות חינוך ותרבויות שונות.

עורכים: Beverley J. Irby and Linda Searby.
תדירות: ארבע פעמים בשנה החל משנת 1993.
גישה ממרכז המידע
Teachers College Record: The Voice of Scholarship in Education
כתב עת זה מתמקד במחקר ובניתוח בתחום החינוך. מפורסם באופן קבוע באוניברסיטת קולומביה במדינת ניו-יורק מאז 1900.

תדירות: שתים עשרה פעמים בשנה.
גישה ממרכז המידע
Educational Researcher
מפרסם מאמרים מדעיים בעלי חשיבות כללית לקהילת המחקר בנושא חינוך אשר מגיעים ממגוון רחב של תחומי מחקר חינוך ותחומים קרובים.

מתפרסם תשע פעמים בשנה, שואף להפוך מחקר תכנותי גדול וממצאים חדשים בעלי חשיבות רחבה נגישים לציבור רחב.

עורכים: Carolyn D. Herrington, Vivian L. Gadsden
גישה ממרכז המידע
Review of Educational Research
כתב העת RER מפרסם ביקורות בנושאי ספרות מחקר על חינוך, ובכלל זה משגה, פרשנויות, וסינתזה של ספרות ועבודה מחקרית בתחום רחב רלוונטי לחינוך ולמחקר חינוכי.Review of Educational Research

עורך: Frank C. Worrell
גישה ממרכז המידע